The characterized tour routes

source: Updated: 2016-10-31

 

The characterized tour routes referred to Ganzhou are respectively Republic Cradle Tour in Southeast Jiangxi, which is "Ganzhou - Xingguo - Ningdu - Guangchang - Shicheng - Ruijin - Huichang - Yudu - Ganzhou", connecting with Longyan, Meizhou, Binzhou.